Reklamační řád

vrata-door.cz

Reklamační řád

firma VM Vrata-door se sídlem Kadaň 432 01,

1.     Obecná ustanovení

1.1          Tento reklamační řád je zpracován dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a účinném znění (dále jen „Reklamační řád“).

1.2          Zboží  firmy VM Vrata-door se rozumí výrobky uvedené v seznamu výrobků e-shopu vrata-door.cz (dále jen „zboží“).

1.3          Prodávajícím (dodavatelem) se rozumí firma VM Vrata-door se sídlem Kadaň 432 01, IČO: 04696824, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Kadani (dále jen „prodávající“)

1.4          Kupujícím (objednatelem, odběratelem) se rozumí subjekt, který odebírá zboží přímo odprodávajícího (dále jen „kupující“).

1.5          Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u nichž je v záruční době uplatněna odpovědnost ze záruky za jakost zboží. Tímto Reklamačním řádem se řídí postup prodávajícího v případě uplatněníodpovědnosti ze záruky za jakost zboží.

1.6          Tento Reklamační řád je nedílnou přílohou smluv, jejichž předmětem je prodej/dodání zboží prodávajícím kupujícímu, a jejichž právní režim se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném a účinném znění; kupující svým podpisem takové smlouvy vyjadřuje svůj souhlas s reklamačním řádem prodávajícího.

2.     Záruční doba

2.1          Prodávající odpovídá za vady zboží, které se u zboží vyskytnou v průběhu záruční doby, a to za podmínek uvedených v tomto Reklamačním řádu.

2.2          Záruční doba je 24 měsíců (dále jen „záruční doba“).

2.3          Počátek záruční lhůty běží ode dne přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.

2.4          Kupujícímu náleží u vad, na něž se vztahuje záruka za jakost, nároky z vad dle bodu 3.1 tohoto Reklamačního řádu.

3.     Nároky z vad

3.1          Jestliže se v průběhu záruční doby vyskytnou u zboží vady, na které se vztahuje záruka, je kupující oprávněn uplatňovat tyto nároky z vad zboží:

a)     u veškerých odstranitelných vad zboží přísluší kupujícímu výlučně nárok na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to dle volby prodávajícího. Ukáže-li se, že vady zboží jsou sice odstranitelné, avšak s odstraněním vad by byly spojeny nepřiměřené náklady, přísluší kupujícímu u takovýchto vad nároky z vad dle bodu 3.1 písm. b) tohoto Reklamačního řádu. Posouzení, zda se jedná v konkrétním případě o vady odstranitelné či neodstranitelné, jakož i posouzení o nepřiměřenosti nákladů spojených s odstraněním vad, náleží výlučně prodávajícímu (v zastoupení technikem specialistou).

b)     u neodstranitelných vad zboží vzniká kupujícímu výlučně právo na dodání nového bezvadného zboží náhradou za zboží vadné nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny zboží anebo vystavení dobropisu na vadné zboží, a to dle volby prodávajícího. Pro účely vystavení dobropisu na vadné zboží je kupující povinen předložit prodávajícímu kopii daňového dokladu (faktura), kterým bylo toto zboží zakoupeno.

c)      pokud kupující zjistí po rozbalení v dodávce vady, neprodleně je písemně oznámí prodávajícímu (reklamační formulář včetně fotodokumentace). Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na něm (doporučujeme pořídit fotodokumentaci před montáží pro pozdější řízení). Pokud tak kupující neučiní a provede montáž sám, nebude mu reklamace uznána. K následným vadám mohlo dojít a v průběhu montáže neodborným zacházením.

3.2          Podmínkou vzniku nároků dle bodu 3.1 tohoto Reklamačního řádu je skutečnost, že kupující

a)     prodávajícímu oznámil vady v souladu s tímto Reklamačním řádem, tj. řádně a včas.

b)     A to vždy písemnou formou s přesným popisem reklamované vady. Předcházet jí  může i elektronická podoba reklamace s doloženou fotodokumentací vady.

3.3          Nároky kupujícího z vad zboží uvedené v ustanovení § 436 a § 437 obchodního zákoníku v platném znění se pro smluvní vztah prodávajícího a kupujícího neužijí.

4.     Způsob uplatnění nároků z vad

4.1          Prodávající poskytuje záruku za jakost pouze za podmínek stanovených v tomto Reklamačním řádu, které musejí být splněny současně (v případě nesplnění kterékoliv z nich záruka bez dalšího skončí):

a)    kupující provedl při převzetí zboží od prodávajícího (dopravce nebo technika specialisty) či ihned bezprostředně po dodání zboží prodávajícím (dopravcem) kontrolu dodaného zboží. Kupující je povinen převzetí zboží písemně potvrdit prodávajícímu na předávacím protokolu. Převzal-li kupující zboží od prodávajícího (dopravce nebo technika specialisty) nebo nepodal-li prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu po převzetí zboží od prodávajícího, má se za to, že zboží bylo převzato bez vad;(doporučujeme provést fotodokumentaci, pokud byl obal na zboží poškozen v době předávání od dopravce).

b)    kupující uplatní nároky z vad řádně a včas v souladu s tímto Reklamačním řádem (zejména bod 4.2 Reklamačního řádu);

c)    po celou dobu trvání záruční doby do zboží nezasáhne (např. formou úprav nebo oprav,) žádná osoba, která k tomu není výslovně pověřena prodávajícím;

d)    zboží bude kupujícím užíváno pouze obvyklým způsobem a v souladu s jeho účelovým určením;

e)    bude zajištěna běžná údržba zboží.

V případě pochybností je kupující povinen prokázat, že zboží užíval v souladu s podmínkami

uvedenými v bodě 4.1 písm. a)-e) Reklamačního řádu.

4.2          Projeví-li se na zboží v záruční době jakákoliv vada, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy kupující vadu zjistil, doručit prodávajícímu písemné oznámení o výskytu vad zboží obsahující zejména podrobný popis vady, příp. jak se vada projevuje, kdy kupující vady zjistil (dále jen „písemné oznámení“). Doporučujeme provést fotodokumentaci. Nedodržení této lhůty nebo náležitostí písemného oznámení ze strany kupujícího má následky dle ustanovení § 428 odst. 1 obchodního zákoníku. Písemné oznámení kupující učiní na formuláři prodávajícího (Reklamační list) dostupného na www.vrata-door.cz. Kupující je povinen současně s písemným oznámením předložit prodávajícímu (v zastoupení technikem specialistou) kopie dodacích listů, na jejichž základě bylo zboží, u nichž uplatňuje kupující nároky z vad, kupujícímu dodány. Bez řádného vyplnění písemného oznámení (reklamačního listu) nebude reklamace uznána.

4.3          Projeví-li se na zboží v záruční době jakákoliv vada, na kterou se vztahuje záruka, je kupující povinen zdržet se jakéhokoliv zásahu do zboží a umožnit prodávajícímu (v zastoupení technikem specialistou) prohlídku zboží a zajistit  neomezený přístup do místa, ve kterém je vadné zboží umístěno (namontováno).

4.4          Nesplní-li kupující své povinnosti uvedené v bodech 4.2 a 4.3 Reklamačního řádu, prodávající jím uplatněný nárok z vad neuzná.

4.5          Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu při odstraňování vad veškerou potřebnou součinnost.

5.     Neoprávněná reklamace

5.1          Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

-       poškozením zboží způsobené dopravou, pokud ji zajišťuje kupující

-       běžným opotřebením;

-       nesprávným užíváním či nesprávným skladováním před montáží našim specialistou;

-       porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na zboží jsou (pohony a příslušenství k nim), poškozením či odstraněním označení obchodní firmy prodávajícího ze zboží (firemní logo);

-       neodborným zásahem, instalací, zacházením či obsluhou; neodborným zásahem se rozumí též

-       jakékoliv popisování zboží nesmývatelnými psacími prostředky;

-       nesprávnou údržbou nebo zanedbáním nezbytné údržby;

-       v důsledku vyšší moci;

-       nesprávné nebo neodborné manipulace;

-       v důsledku jednání (konání či opomenutí) třetí osoby nebo kupujícího;

-       v důsledku užívání zboží jiným než obvyklým způsobem nebo v rozporu s jeho účelovým určením (návod k použití);

-       na vady způsobené mechanickým nebo chemickým poškozením.

Veškeré náklady vzniklé prodávajícímu v důsledku uplatnění neoprávněné reklamace ze strany kupujícího se kupující zavazuje prodávajícímu nahradit v plné výši.

6.     Lhůty pro vyřízení reklamace

6.1          Reklamace zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data řádného uplatnění vad zboží kupujícím, tj. uplatnění vad zboží v souladu s tímto Reklamačním řádem.

      Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamačního listu a návštěvy našeho technika specialisty) prodávajícím do dne vyřízení reklamace prodávajícím.

6.2          Oprávněnost každé reklamace a posouzení odstranitelnosti či neodstranitelnosti vady provede odborný odpovědný pracovník prodávajícího (technik specialista).

6.3          Místem uplatnění nároků z vad kupujícím je vždy místo montáže (u kupujícího) vratového systému: pokud reklamace nebude technikem specialistou uznána,veškeré náklady na jeho cestuhradí kupující

7.     Závěrečná ustanovení

7.1          Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1.7.2012. Tímto datem také pozbývají platnost všechny předešlé verze.

7.2          Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.

V Kadani  dne 1.7.2012

Soubory ke stažení
Reklamační formulář.pdf139 kB
Reklamační formulář.doc150 kB
Copyright © www.vrata-door.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.vrata-door.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace